infolinia 8:00 - 17:00
+48 501 711 587
napisz do nas
info@anzasklep.pl
0.00

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

(Obowiązuje od 25.05.2018 r.)

§1.

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego prowadzonego przez sprzedawcę.
 2. Do zasad sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się przepisy obowiązujących ustaw.

§2.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. sprzedawcy – oznacza to firmę ANZA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bursaki 6A, 20-150 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000274805, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, której nadano numer identyfikacji NIP 7123051814 oraz numer statystyczny REGON 060220232.
 2. sklepie internetowym – oznacza to prowadzony przez sprzedawcę punkt sprzedaży, umieszczony na witrynie internetowej pod adresem: www.anzasklep.pl.
 3. produktach – oznacza to towary, które są prezentowane przez sprzedawcę w sklepie internetowym,
 4. kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, dokonującą zakupu produktów w sklepie internetowym,
 5. konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

§3.

 1. Klient może porozumiewać się ze sprzedawcą, np. w celu uzyskania informacji lub złożenia reklamacji:
  – pod adresem: ANZA Sp. z o.o., ul. Bursaki 6A, 20-150 Lublin
  – pod numerem telefonu: 817473834
  – za pomocą poczty elektronicznej: info@anzasklep.pl
 2. Dokonywanie zakupów w sklepie internetowym wymaga zalogowania na stronie www.anzasklep.pl oraz akceptacji niniejszego regulaminu.

§4.

 1. Dokonanie zakupu przez sklep internetowy wymaga złożenia przez klienta zamówienia na oznaczony produkt.
 2. Klient składa zamówienie poprzez wybór produktów, wypełnienie formularzy zamówienia i potwierdzenie zakupu na stronie z podsumowaniem z uwidocznioną kwotą do zapłaty, która zawiera wszystkie ponoszone przez klienta koszty.
 3. Zamówienia z nieprawidłowymi danymi klienta lub nieprawidłowo wypełnione mogą być dodatkowo weryfikowane przez sprzedawcę.

§5.

 1. Zamówione produkty dostarczane będą za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres podany przez klienta w formularzu zamówienia lub odbierane przez klienta w siedzibie sprzedawcy.
 2. Zamówione produkty będą wysłane bezzwłocznie w terminie nie przekraczającym terminów uwidocznionych w ich opisie w sklepie internetowym.
 3. Koszty dostawy są pokrywane przez klienta. Wysokość kosztów dostawy podawana jest do wiadomości klienta poprzez uwidocznienie na stronie zamówienia.
 4. W przypadku, gdy łączna wartość zamówionych produktów wynosi co najmniej 1000 (tysiąc) złotych, a łączna waga przesyłki nie przekracza 100 (stu) kg, koszt dostawy zamówionych produktów pokrywa sprzedawca.
 5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 6. W przypadku wybrania przez klienta płatności gotówką przy odbiorze, klient pokrywa koszt opłaty za pobranie. Wysokość opłaty jest uwidoczniona na stronie zamówienia.
 7. Ceny w sklepie internetowym są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług (VAT).

§6.

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć produkt bez wad. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną, gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową, Klient ma prawo do złożenia reklamacji na zasadzie rękojmi w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez sprzedawcę.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez sprzedawcę klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu do sprzedawcy i opisem reklamacji.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką klient zapłacił sprzedawcy za nabycie danego produktu. W przypadku klientów nieposiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego.

§7.

 1. Produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji lub korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi. Usługi serwisowe dokonywane w ramach gwarancji producenta wykonywane są w siedzibie sprzedawcy lub w innym autoryzowanym punkcie serwisowym wymienionym w załączonym do produktu dokumencie gwarancyjnym.

§8

 1. Jeżeli klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy.
 2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy (względnie ostatniej z rzeczy lub ostatniej partii lub części) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą konsument musi poinformować sprzedawcę : ANZA Sp. z o.o., ul. Bursaki 6A, 20-150 Lublin, tel./fax 817473834, e-mail: info@anzasklep.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępny pod adresem http://www.anzasklep.pl/odstapienie.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej www.anzasklep.pl. Jeżeli konsument skorzysta z tej możliwości, sprzedawca prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sprzedawca zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany u sprzedawcy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesie on żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zwracany towar należy odesłać lub przekazać na adres : ANZA Sp. z o.o., ul. Bursaki 6A, 20-150 Lublin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformuje sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§9

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe klienta w celu realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Zbierane dane dotyczą liczby i rodzaju składanych zamówień w celu ich realizacji, a także zgromadzonych plików cookies dla celów zapewnienia poprawnego działania procesu sprzedaży oraz statystycznych. Dane osobowe mogą być przekazywane w ograniczonym zakresie podmiotom wyspecjalizowanym w świadczeniu usług niezbędnych do realizacji zamówienia (dostawa towaru i obsługa płatności). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, klientowi przysługuje prawo do wglądu, korekty, kontroli oraz do ich usunięcia. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać wycofana w każdym czasie w dowolnej jednoznacznej formie – pisemnie, ustnie lub elektronicznie poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w ustawieniach konta klienta. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Partnerzy