infolinia 8:00 - 17:00
+48 501 711 587
napisz do nas
info@anzasklep.pl
0.00

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

(Obowiązuje od 01.01.2023 r.)

§1.

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego prowadzonego przez sprzedawcę.
 2. Do zasad sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się przepisy obowiązujących ustaw.

§2.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. sprzedawcy – oznacza to firmę ANZA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bursaki 6A, 20-150 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000274805, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, której nadano numer identyfikacji NIP 7123051814 oraz numer statystyczny REGON 060220232,
 2. sklepie internetowym – oznacza to prowadzony przez sprzedawcę punkt sprzedaży, umieszczony na witrynie internetowej pod adresem: www.anzasklep.pl.
 3. produktach – oznacza to legalnie wprowadzone do obrotu towary, które są prezentowane przez sprzedawcę w sklepie internetowym,
 4. kliencie – należy przez to rozumieć konsumenta lub przedsiębiorcę, dokonującego zakupu w sklepie internetowym,
 5. konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć nabywcę będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną, dokonującego zakupu w Sklepie Internetowym w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą bądź zawodową.

§3.

 1. Klient może porozumiewać się ze sprzedawcą, np. w celu uzyskania informacji lub złożenia reklamacji:
  – pod adresem: ANZA Sp. z o.o., ul. Bursaki 6A, 20-150 Lublin
  – pod numerem telefonu: 817473834
  – za pomocą poczty elektronicznej: info@anzasklep.pl
 2. Dokonywanie zakupów w sklepie internetowym wymaga zalogowania na stronie www.anzasklep.pl poprzez przeglądarkę internetową i adres e-mail oraz potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

§4.

 1. Dokonanie zakupu przez sklep internetowy wymaga złożenia przez klienta zamówienia na oznaczony produkt.
 2. Klient składa zamówienie poprzez wybór produktów, wypełnienie formularzy zamówienia i potwierdzenie zakupu na stronie z podsumowaniem z uwidocznioną kwotą do zapłaty, która zawiera wszystkie ponoszone przez klienta koszty.
 3. Zamówienia z nieprawidłowymi danymi klienta lub nieprawidłowo wypełnione mogą być wstrzymane w celu dodatkowej weryfikowane przez sprzedawcę.

§5.

 1. Zamówione produkty dostarczane będą za pośrednictwem firmy przewozowej pod adres podany przez klienta w formularzu zamówienia lub odbierane przez klienta w siedzibie sprzedawcy.
 2. Zamówione produkty będą wysłane bezzwłocznie w terminie nie przekraczającym terminów uwidocznionych w ich opisie w sklepie internetowym.
 3. Koszty dostawy są pokrywane przez klienta. Wysokość kosztów dostawy podawana jest do wiadomości klienta poprzez uwidocznienie na stronie zamówienia.
 4. W przypadku, gdy łączna wartość zamówionych produktów wynosi co najmniej 1000 (tysiąc) złotych, a łączna waga przesyłki nie przekracza 100 (stu) kg, koszt dostawy zamówionych produktów pokrywa sprzedawca.
 5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: gotówka przy odbiorze, przelew bankowy, Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, raty obsługiwane przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
 6. W przypadku wybrania przez klienta płatności gotówką przy odbiorze, klient pokrywa koszt opłaty za pobranie. Wysokość opłaty jest uwidoczniona na stronie zamówienia.
 7. Ceny w sklepie internetowym są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług (VAT).

§6.

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć produkt zgodny z umową. Jeżeli sprzedany produkt jest niezgodny z umową, konsument ma prawo do złożenia reklamacji na zasadzie rękojmi w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez sprzedawcę.
 2. W celu rozpatrzenia reklamacji konsument udostępni sprzedawcy produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji zawierającym określone żądanie/roszczenie. Sprzedawca odbierze od konsumenta produkt na swój koszt.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych rozpatrzy reklamację.
 4. Skorzystanie przez konsumenta z uprawnień przysługujących mu z tytułu niezgodności towaru z umową nie wpływa to na możliwość skorzystania z innych uprawnień, w tym wynikających z przepisów prawa i z gwarancji producenta.
 5. Postanowienia zawarte w  par. 6 stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

§7.

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta – przedsiębiorcy, jeżeli rzecz sprzedana ma wady. Reklamacje składane przez przedsiębiorców rozpatrywane są w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny.
 2. W przypadku stwierdzenia przez nabywcę – przedsiębiorcę, że rzecz sprzedana ma wadę, nabywca, będący przedsiębiorcą, dostarczy rzecz wadliwą na adres siedziby sprzedawcy na jego koszt.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez sprzedawcę
 4. Skorzystanie przez przedsiębiorcę z uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji.

§8.

 1. Produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji lub korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi. Skorzystanie z uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji. Usługi serwisowe dokonywane w ramach gwarancji producenta wykonywane są w siedzibie sprzedawcy lub w innym autoryzowanym punkcie serwisowym wymienionym w załączonym do produktu dokumencie gwarancyjnym.

§9

 1. Jeżeli klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy.
 2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy (względnie ostatniej z rzeczy lub ostatniej partii lub części) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą konsument musi poinformować sprzedawcę : ANZA Sp. z o.o., ul. Bursaki 6A, 20-150 Lublin, tel. 817473834, e-mail: info@anzasklep.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępny pod adresem http://www.anzasklep.pl/odstapienie.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej www.anzasklep.pl. Jeżeli konsument skorzysta z tej możliwości, sprzedawca prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sprzedawca zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany u sprzedawcy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesie on żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zwracany towar należy odesłać lub przekazać na adres : ANZA Sp. z o.o., ul. Bursaki 6A, 20-150 Lublin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformuje sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Postanowienia, dotyczące konsumenta zawarte w par. 9 stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§10

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§10

Sprzedawca przetwarza dane osobowe klienta w celu realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Zbierane dane dotyczą liczby i rodzaju składanych zamówień w celu ich realizacji, a także zgromadzonych plików cookies dla celów zapewnienia poprawnego działania procesu sprzedaży oraz statystycznych. Dane osobowe mogą być przekazywane w ograniczonym zakresie podmiotom wyspecjalizowanym w świadczeniu usług niezbędnych do realizacji zamówienia (dostawa towaru i obsługa płatności). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, klientowi przysługuje prawo do wglądu, korekty, kontroli oraz do ich usunięcia. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać wycofana w każdym czasie w dowolnej jednoznacznej formie – pisemnie, ustnie lub elektronicznie poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w ustawieniach konta klienta. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Partnerzy